การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 1)

จากจุดเริ่มต้นของ “กีฬา” ที่ในอดีตเป็นเพียงกิจกรรม หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระทั่งได้เดินทางพัฒนามาสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ชัยชนะ” คือ สิ่งที่ทำให้เกิดการสร้าง “กฎ และกติกา” ขึ้นมาควบคุมอย่างเข้มงวด สำหรับป้องกันการ “ทุจริต” เพื่อให้ทุกเกมส์กีฬาการแข่งขันได้ดำเนินไปอย่างยุติกรรม 

โดยประเทศไทยเองก็มี “กฎ และกติกา” ที่เข้มงวดภายใต้ “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับกีฬาอาชีพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ทั้งนักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ดูน้อยล

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักข้างต้น ทำให้ “คำๆ หนึ่ง” ในหัวข้อย่อยจาก “มาตรา ๔” มีความน่าสนใจที่จะนำมาเล่าให้ฟัง โดยคำดังกล่าวก็คือ “การล้มกีฬา” ที่ความหมายคือ “การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้ หรือโดยกระทําการ หรือไม่กระทําการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยสมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า”

และนั่นหมายความว่า “การล้มกีฬา” ถือเป็นความผิดในการกระทำทุจริต เป็นกระทำการอันเสื่อมเสีย ภายใต้ “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” และมีบทลงโทษที่หนักแน่น เด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างวินัยให้นักกีฬาทุกประเภททำหน้าที่อยู่ในกรอบของ “กฎ และกติกา” ถ้าไม่อยากเสียทั้งอนาคต และชื่อเสียง

สำหรับบทกำหนดโทษ “การล้มกีฬา” ที่เราเราจะนำเสนอในส่วนถัดไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นเริ่มต้นกับ “โทษทางปกครอง” และ ขั้นสูงสุดกับ “โทษทางอาญา” … ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละขั้นของ “โทษ” นั้นแม้จะมีความหนักเบาต่างกัน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถทำลายทั้งอนาคต และชื่อเสียงของนักกีฬาได้ง่ายๆ ในแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FThailandSuperSeries%2Fphotos%2Fa.127571047412476%2F2062941357208759%2F%3Ftype%3D3%26av%3D127562347413346%26eav%3DAfZ86_1zUmMml2imb27wTYXlnJJECBOkmkDkGj0Ad7Y8RWOKNjBaw1mDcxW1L34z644&show_text=true&width=500

อ้างอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/1.PDF

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *