skip to Main Content

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๖

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๖ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี