วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๖

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๖ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *