TSS Library – การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

 1. ตรวจพบ
  สารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดของนักกีฬา
 2. การใช้
  หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
 3. ปฏิเสธ
  หรือไม่มาให้เก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
 4. ละเมิด
  ข้อกำหนดการแจ้งถิ่นที่อยู่ของนักกีฬา (Whereabouts)
 5. แทรกแซง
  หรือการพยายามแทรกแซงกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *