การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

 1. ตรวจพบ
  สารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดของนักกีฬา
 2. การใช้
  หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
 3. ปฏิเสธ
  หรือไม่มาให้เก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
 4. ละเมิด
  ข้อกำหนดการแจ้งถิ่นที่อยู่ของนักกีฬา (Whereabouts)
 5. แทรกแซง
  หรือการพยายามแทรกแซงกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
 6. ครอบครอง
  สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
 7. การค้า
  สารต้องห้ามหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวิธีการต้องห้ามใดๆ
 8. การให้
  หรือพยายามให้สารต้องห้าม หรือวิธีการต้องห้ามแก่นักกีฬา
 9. สนับสนุน
  ส่งเสริมให้นักกีฬาใช้สาร/วิธีการต้องห้าม
 10. เกี่ยวข้อง
  กับบุคคลที่กระทำละเมิดกฏต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
 11. การกระทำใดๆของนักกีฬา
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นการขัดขวางหรือต่อต้านการรายงานข้อมูลการละเมิดกฎการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *