การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 2)

ค้างกันไว้จากตอนที่แล้วกับเรื่องราวของ “บทลงโทษ” จากการ “การล้มกีฬา” ที่ ณ ปัจจุบันมีการแบ่งแยกกันเป็น 2 ส่วน โดยในตอนนี้เราจะพูดถึงส่วนแรกเป็นหลักก็คือ “โทษทางปกครอง” ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

– มาตรา 58 สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพใด ไม่จดแจ้งการดําเนินการ ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(มาตรา 17 ให้สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ จดแจ้งการดําเนินการต่อนายทะเบียน
(มาตรา 20 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น)

– มาตรา 61 สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพใด ไม่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์ หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท(มาตรา 27 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพมีหน้าที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์ หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น)

– มาตรา 63 การกําหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนนี้ และการพิจารณาลงโทษทางปกครอง ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FThailandSuperSeries%2Fphotos%2Fa.127571047412476%2F2062948037208091%2F%3Ftype%3D3%26av%3D127562347413346%26eav%3DAfafMVuP_lJo3JtjhWEIv0cat-plperrExf2r3-OelJO_jbaaxOaSzX93j1_AgDOpSg&show_text=true&width=500

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *