skip to Main Content

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถสำนักพระราชวัง

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พระประวัติhttps://th.wikipedia.org/…/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0…