skip to Main Content

๑๔ เมษายน วันครอบครัวไทย

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรใหญ่ที่เคารพ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา รัฐบาลจึงกำหนดวันที่ ๑๔ เมษายน นี้ให้เป็น “วันครอบครัว” ของทุกปี